Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Konkurs fotograficznyRegulamin

Konkursu fotograficznego pod tytułem

„ Wędkowanie na Mazurach”

Organizator konkursu: Festiwal Kultury Mazurskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej,

Stowarzyszenie Kulturalne „BOGACTWO MAZUR” w Sorkwitach

 

 

Zasady konkursu

 1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców gminy Sorkwity
 2. Do konkursu można przesłać zdjęcia przedstawiające:

a)      krajobraz naturalny (oprócz zdjęć przyrody wykonanych w technice makro np. kwiaty, ptaki…)

b)      krajobraz kulturowy

c)       sceny rodzajowe

 1. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w technice kolorowej i czarno – białej, które nie były uprzednio nigdzie nagradzane i publikowane.
 2. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 pojedynczych zdjęć.
 3. Minimalny format zdjęć to 15 cm x 21cm.
 4. Zdjęcie musi być wywołane na papierze fotograficznym i nie może zawierać daty „ z przodu zdjęcia”
 5. Zdjęcia należy na odwrocie opatrzyć imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania autora oraz numeru pracy z karty zgłoszeniowej.
 6. Zdjęcia należy dostarczyć ( przesłać) do 10 sierpnia 2018r. na adres: Szkoła Podstawowa Sorkwity, ul. Szkolna 17B 11 – 731 Sorkwity;

a)      koperta powinna być zamknięta, z dopiskiem „ Konkurs fotograficzny”

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłki nadesłanej drogą pocztową.
 3. Brak oświadczenia autora oraz prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora Decyzje Komisji będą ostateczne.
 5. Ocena prac i ogłoszenie wyników nastąpi 19.08.2018 r. na Festiwalu Kultury Mazurskiej w Sorkwitach.
 6. Komisja przyzna nagrody ufundowane przez Organizatora:

I   nagroda wartości 300 zł

II  nagroda wartości 250 zł

III nagroda wartości 200 zł

Upoważnia się Komisję do dokonania innego podziału nagród.

 1. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 2. Wszystkie zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czasie trwania Festiwalu Kultury Mazurskiej.
 3. Po zakończeniu Festiwalu wystawa zostanie przeniesiona do Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
 4. Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć dla potrzeb konkursu (publikacje, materiały reklamowe, wystawy pokonkursowe)

 

 

 

Karta Zgłoszenia

Konkursu fotograficznego pt. ,,Wędkowanie na Mazurach”

Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej

Stowarzyszenie Kulturalne ,,BOGACTWO MAZUR” w Sorkwitach


Imię i nazwisko           ……………….............................................................................

Adres prywatny          ………………..............................................................................

Telefon prywatny        ……………………………… Wiek uczestnika ......……………………

 

Numer pracy

Tytuł pracy

Tytuł i opis pracy (gdzie i kiedy zostało zrobione)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1. Zgłoszone prace do konkursu są mojego autorstwa i posiadam do nich prawa majątkowe.

2. Nadesłane zdjęcia wcześniej nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.

3. Biorąc udział w konkursie, wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do popularyzacji konkursu fotograficznego oraz walorów przyrodniczych Warmii i Mazur – regulamin.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

…………………………

(czytelny podpis autora)

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity