Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Konkurs fotograficzny - Mój Przyjaciel Pies
Karta Zgłoszenia

Konkursu fotograficznego pt.  ,,Mój przyjaciel pies”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach


Imię i nazwisko           ……………….............................................................................

Adres prywatny          ………………..............................................................................

Telefon prywatny        ……………………………… Wiek uczestnika …………………......…

 

 

Oświadczam, że:

1. Zgłoszone prace do konkursu są mojego autorstwa i posiadam do nich prawa majątkowe.

2. Nadesłane zdjęcia wcześniej nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.

3. Biorąc udział w konkursie, wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do popularyzacji konkursu fotograficznego.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych.

 

......................................

(czytelny podpis autora)

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity