Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Konkursu fotograficzny "Bogactwo z mazurskich jezior"
Karta Zgłoszenia

Konkursu fotograficznego pt. „Bogactwo z mazurskich jezior”

Organizator: Festiwal Kultury Mazurskiej

Stowarzyszenie Kulturalne ,,BOGACTWO MAZUR” w Sorkwitach

 

 


Imię i nazwisko           ……………….............................................................................

Adres prywatny          ………………..............................................................................

Telefon prywatny ………………………………   Wiek uczestnika ……………………

 

Numer pracy

Tytuł pracy

Tytuł i opis pracy (gdzie i kiedy zostało zrobione)


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1. Zgłoszone prace do konkursu są mojego autorstwa i posiadam do nich prawa majątkowe.

2. Nadesłane zdjęcia wcześniej nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

.......................................

(czytelny podpis autora)

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity