Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Konkurs "Moja Ojczyzna"


 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na  potrzeby konkursu „Moja Ojczyzna” zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000),

Administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach .

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu, lub rodzica/opiekuna

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity