Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Konkurs "Tam gdzie ja,tam moja flaga"


 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych, na  potrzeby konkursu „TAM GDZIE JA, TAM MOJA FLAGA” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach.

 

 

 

 

……………………………………………………………….

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu, lub rodzica/opiekuna

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity