Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


IX Sesja Rady Gminy Sorkwity


Czerwcowa sesja Rady Gminy Sorkwity jak zawsze jest zaliczana do najważniejszych. Ważne omawiane kwestie z porządku obrad to m.in.:

  1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018 przedstawionego przez wójta Gminy Sorkwity.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  3. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
  4. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy.
  5. Opinia Komisji Rewizyjnej, oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Sorkwity za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu.
  6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sorkwity  za 2018 rok.
  7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sorkwity wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sorkwity z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

To wszystko było podsumowaniem pracy wójta, któremu udzielono votum zaufania, oraz jednogłośnego udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Wójt gminy Sorkwity Józef Maciejewski podziękował wszystkim pracownikom gminy Sorkwity, jednostkom podległym, oraz radnym i sołtysom za merytoryczną pracę dla dobra naszej pięknej gminy.

Obrady nad pozostałymi uchwałami przebiegały spokojnie, z troską o dobro mieszkańców gminy Sorkwity.

Dużo emocji wzbudził fakt odpowiedzi Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie na interpelacje radnych o stanie dróg w gminie Sorkwity.

Całe posiedzenie przebiegało sprawnie i merytorycznie.

Następne posiedzenie Rady Gminy Sorkwity odbędzie się w sierpniu.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity