Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Konkurs fotograficzny "Wschody i zachody słońca"


Karta Zgłoszenia

Konkursu fotograficznego pt. ,,Wschody i zachody słońca”

Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej

Stowarzyszenie Kulturalne ,,BOGACTWO MAZUR” w Sorkwitach


Imię i nazwisko           ……………….............................................................................

Adres prywatny          ………………..............................................................................

Telefon prywatny ………………………………   Wiek uczestnika ……………………

 

Numer pracy

Tytuł pracy

Tytuł i opis pracy (gdzie i kiedy zostało zrobione)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Oświadczam, że:

1. Zgłoszone prace do konkursu są mojego autorstwa i posiadam do nich prawa majątkowe.

2. Nadesłane zdjęcia wcześniej nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.

3. Biorąc udział w konkursie, wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych zdjęć do popularyzacji konkursu fotograficznego oraz walorów przyrodniczych Warmii i Mazur – regulamin.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych, na  potrzeby konkursu „ Wschody i zachody słońca”  zgodnie z ustawą

z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 ),

Administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach.

 

…………………………………..

(czytelny podpis autora)


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity