Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Konkurs fotograficzny "Swego nie znacie cudze chwalicie".


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt: „Miejsca zmienione z LGD Mazurskie Morze”

 1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” z siedzibą przy ul. Leśnej 22, 12-250 Orzysz, tel. 87 423 85 20, e-mail: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl zwany dalej Organizatorem
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikiem może być każdy bez ograniczeń wiekowych, zarówno amator jak i profesjonalista. Udział w konkursie nie jest ograniczony obywatelstwem ani miejscem zamieszkania. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny oraz pracownicy Organizatora.
 3. Celem konkursu fotograficznego jest zebranie najciekawszych zdjęć z obszaru LGD „Mazurskie Morze” dotyczących operacji zrealizowanych za pomocą Stowarzyszenia LGD (aktywność, wydarzenia, inwestycje, szkolenia itp.). Zdjęcia zostaną wykorzystane w kalendarzu promocyjnym na rok 2020, a także broszurze promocyjnej z okazji 10-lecia LGD „Mazurskie Morze”.
 4. Obróbka zdjęć  przesłanych na konkurs  jest dowolna. Fotomontaż jest niedopuszczalny.
 5. Dopuszczalny format zdjęć JPG z maksymalną jakością. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli.
 6. Zdjęcia przesyłane na konkurs muszą być wykonane na obszarze działania LGD „Mazurskie Morze”.
 7. Każdy z uczestników może przesłać max 3 fotografie.
 8. Zgłaszanie fotografii:

a)      Organizator przyjmuje fotografie wyłącznie drogą mailową pod adresem konkurs@lgd.mazurskiemorze.pl

b)      Fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik do niniejszego regulaminu) należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@lgd.mazurskiemorze.pl

c)      Fotografie można przesyłać do Organizatora do 31.07.2019 do godziny 23:59

 1. Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie następujących nagród:

a)      Nagroda pieniężna za I miejsce – 400 zł brutto

b)      Nagroda pieniężna za II miejsce – 300 zł brutto

c)      Nagroda pieniężna za III miejsce  200 zł brutto

d)      Nagroda pieniężna za miejsca wyróżnione – 100 zł brutto (10 wyróżnionych miejsc)

10.  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w sierpniu 2019 roku.

11.  Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2019 roku.

12.  Wyróżnione i nagrodzone prace znajdą się w kalendarzu LGD „Mazurskie Morze” na rok 2020 oraz broszurze promocyjnej LGD.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji oraz reprodukcji zdjęć nadesłanych na konkurs.

14.  Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

a)      Organizacji działań konkursowych

b)      Publikacji wyników konkursu

c)      Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody

15.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz, tel. 87 423 85 20, e-mail: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia działań związanych z konkursem fotograficznym.

Podanie danych jest wymogiem umownym Regulaminu konkursowego. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu. Po zakończeniu działań związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:
- anulowania wydanej zgody,

- dostępu do danych, uzyskania kopii,

- do sprostowania danych,

- do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy,

- do ograniczenia przetwarzania danych

- do przenoszenia danych

- do złożenia skargi do organu nadzorczego

W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl

16.  Nadesłanie prac do konkursu fotograficznego oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

 

.

 

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego

„Miejsca zmienione z LGD Mazurskie Morze”

 

Dane uczestnika konkursu

 

 1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………
 2. Adres…………………………………………………………………………………
 3. Numer telefonu…………………………………………………………………
 4. Adres e-mail………………………………………………………………………

 

Tytuł fotografii i opis zdjęcia (gdzie zostało zrobione, co przedstawia itp.)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego zdjęcia oraz że nie naruszam jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Udział w konkursie jest jednoznaczny  z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych przez organizatora - Lokalną Grupę Działania „Mazurskie Morze” z siedzibą w Orzyszu.

 

 

…………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data,  podpis)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania zgłoszonych fotografii.

 

 

……………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data, podpis)

 

 

 

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej

(wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich)

 

Ja, niżej podpisana /y ………………………………………………… jako przedstawiciel ustawowy nieletniego ……………………………………………………………………… wyrażam zgodę na jego udział w konkursie fotograficznym „Miejsca zmienione z LGD Mazurskie Morze” na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

 

 

……………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data, podpis)

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity