Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych, na  potrzeby konkursu na ,,Ozdoby bożonarodzeniowe’’ organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 ),

Administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach.

Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, oraz o przysługujących mi prawach wglądu do danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom.

Oświadczam jednocześnie, iż zostałem poinformowany o

1)      adresie siedziby urzędu, pod którym dane są zbierane i przetwarzane;

2)      celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej;

3)      prawie wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania;

4)      możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych;

5)      możliwości wniesienia sprzeciwu do przetwarzania moich danych osobowych.

 

 

………………..                           ……………………                                       ………………………

(Miejsce złożenia oświadczenia) (Data złożenia oświadczenia) (Podpis  osoby składającej oświadczenie)


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity