Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Nowe grunty z Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie dla Gminy Sorkwity


 

Dnia 30 września 2014r. w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie ,Wójt Gminy Sorkwity Pan Józef Maciejewski działając w imieniu i na rzecz Gminy Sorkwity podpisał akt notarialny z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie w związku z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości na rzecz Gminy Sorkwity położonych w obrębie Sorkwity o powierzchni ogólnej 8,6693 ha na łączna wartość 858.440,59 zł.


W skład przejętych nieruchomości wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 70/27, 74/76, 74/77, 74/78, 70/29 i 5/8 z przeznaczeniem na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Gminy, w zakresie dróg gminnych i kultury fizycznej.

 

Działka oznaczona nr 70/27 o obszarze 1,4584 ha położona jest nad jeziorem Lampackim, z 250 metrową linią brzegową i zostanie przeznaczona na urządzenie terenów rekreacyjno – sportowych wraz z plażą.

 

Działka oznaczona nr 74/76 o obszarze 2,9637 ha położona jest w sąsiedztwie terenów boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i zostanie przeznaczona na urządzenie terenów rekreacyjno – sportowych .

 

Działka oznaczona nr 74/77 o obszarze 2,5233 ha położona jest w sąsiedztwie terenów gminnej oczyszczalni ścieków i zostanie przeznaczona na jej powiększenie.

 

Działka oznaczona nr 74/78 o obszarze 0,8339 ha położona jest w sąsiedztwie terenów cmentarza komunalnego i zostanie przeznaczona na jego powiększenie.

 

Natomiast działki oznaczona nr 70/29 i 5/8 o powierzchni ogólnej 0,89 ha są drogami wewnętrznymi. Działka o nr 70/29 to droga betonowa łącząca ulicę Zamkową z ulicą Szkolną, a działka o nr 5/8 to ulica Rybacką.

 

W/w działki zasilą gminny zasób gruntów komunalnych Gminy Sorkwity.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity