Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Posiedzenie Rady Gminy 30 styczeń 201530 styczeń to ważne posiedzenie Rady Gminy, to ważny dzień dla wszystkich gmin leżących przy drodze Nr.16. Posiedzenie otworzyła Pani Przewodnicząca Mariola Plichta, która przywitała Radnych, Sołtysów i wszystkich zaproszonych gości.

Tradycyjnie Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski złożył podziękowanie dla Pani Bożeny Szulc za kolejne osiągniecie w pracy z młodzieżą, wręczając pamiątkowe pismo.

Kolejnym punktem obrad były uchwały, które przegłosowało jednogłośnie łącznie z przystąpieniem Gminy Sorkwity do Stowarzyszenia „ Szesnastka”. W obronie tej inwestycji Rady Gminy Sorkwity wystosowała pismo do Pani Premier, którego treść przytaczamy:


Pani Ewa Kopacz

Premier Rządu RP

 

 

Stanowisko Wójta Gminy Sorkwity i Rady Gminy Sorkwity, podjęte na IV sesji

Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2015 r.

 

 

Wójt Gminy Sorkwity oraz Rada Gminy Sorkwity w związku z informacją o odstąpieniu od przebudowy drogi krajowej nr 16, w imieniu całej społeczności Gminy Sorkwity zwracamy się z prośbą do Pani Premier RP i Członków Rady Ministrów o przywrócenie budowy drogi krajowej Nr 16 do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” z realizacją kluczowego odcinka - z Borek Wielkich do Mrągowa - do 2018 r.

Droga krajowa nr 16 jest najważniejszą drogą w naszym regionie. Trasa drogi krajowej nr 16 przebiega od Grudziądza przez Iławę - Ostródę – Olsztyn – Mrągowo – Ełk do granicy polsko – litewskiej jest najkrótszą drogą tranzytową miedzy państwami bałtyckimi i zachodnią Europą oraz jedyną drogą prowadzącą z zachodu na wschód, na Warmii i Mazurach. Modernizacja tej drogi jest niezbędna z uwagi na jej znaczenie gospodarcze. Dzięki przebudowie nasz region ma szansę na uniknięcie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego Warmii i Mazur, a tym samych szansę na rozwój gospodarczy. Położenie naszego regionu powoduje i tak bardzo trudną sytuacje społeczno – gospodarczą. Dlatego też z uzasadnionych powodów przebudowa drogi krajowej NR 16 stała się priorytetowym przedsięwzięciem dla całego województwa warmińsko – mazurskiego.

W dniu 4 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego wynegocjował,
a następnie podpisał, z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
w którym określone zostały cele i przedsięwzięcia priorytetowe o znaczeniu istotnym dla Kraju oraz Województwa. W kontrakcie tym została zapisana DK Nr 16 z realizacją jej kluczowego odcinka, Borki Wielkie – Mrągowo, do 2018 r., ale teraz nie ma jej w projekcie PBDK 2014 – 2023. Kontrakt Terytorialny został zatwierdzony Uchwałą Rady Ministrów Nr 225, poz. 1070, z dnia 14.11.2014 r. Ta sytuacja jest zupełnie dla nas niezrozumiała. Dlaczego nasz Rząd, po wyborach samorządowych, zmienił decyzję?

Rozporządzeniem Nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. Parlamentu UE i Rady ustalony został nowy przebieg europejskiej sieci dróg – TEN – T, do którego wpisana została DK Nr 16, co daje szanse na dofinansowania jej budowy ze środków zabezpieczonych przez Komisję Europejską w instrumencie „Łącząc Europę”, w którym 31,7 mld euro przeznaczone jest na inwestycje drogowe. Rząd RP stosuje niezrozumiałą dla nas politykę wykluczenia komunikacyjnego Warmii i Mazur. Rozwój tego Regionu determinuje brak dróg i zawieszony od kilku lat transport kolejowy, na odcinku Olsztyn Mrągowo – Ełk, ze względu na tragiczny stan torów. Droga stanowi połączenie drogowe pomiędzy obszarami północno-wschodniej Polski, charakteryzującymi się jedną z najniższych dostępności terytorialnych w Europie, a resztą kraju. Zaniechanie inwestycji spowoduje powstanie wąskiego gardła na odcinku Borki Wielkie- Mrągowo, spadek efektywności, dotychczas poniesionych nakładów w związku z przebudową DK 16, a także pogłębi wykluczenie komunikacyjne obszarów powiązanych z siecią TEN-T drogami krajowymi.

Szanowna Pani Premier, jesteśmy zdeterminowani i czujemy się oszukani. Zwodzeni obietnicami czujemy ogromny żal. Przed wyborami samorządowymi, informacja o przyjęciu przez Rząd do realizacji DK Nr 16 była dla mieszkańców naszego Regionu najważniejszą, dobrą decyzją Rządu RP w ostatnich latach. Oczekujemy usankcjonowania raz już podjętej Uchwały RM. Prosimy Panią o wpisanie budowy drogi Nr 16 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 z terminem realizacji odcinka kluczowego, Borki Wielkie – Mrągowo do 2018 roku.

 

Otrzymują:

1. Wicepremier Janusz Piechociński

2. Minister Infrastruktury i Rozwoju

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski

4. Marszałek Województwa Warmińsko-MazurskiegoKolejne punkty sesji to dyskusja wolne wnioski, interpretacje. Całość obrad Rady Gminy przebiegła w spokojnej przyjaznej atmosferze.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity