Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Nowy Komendant Gminny ZOSP w Sorkwitach
28 października obradował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach. Prowadzący Prezes ZOGM. ZOSP RP druh Józef Maciejewski przywitał zaproszonych gości: Zastępcę Komendanta KP PSP w Mrągowie mł. bryg. Jarosława Jakubika oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach Wojciecha Gniady, oraz przybyłych druhów.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Punktem kulminacyjnym było przyjęcie rezygnacji z funkcji Komendanta Gminnego ZOSP druha Romana Ciechanowicza. Rezygnacja została przyjęta jednogłośnie.

Kolejny punkt, to wybór nowego Komendanta OSP. Tu propozycja ze strony Prezesa Józefa Maciejewskiego padła na druha Pawła Rolnika. Rekomendację tą poparł druh Czesław Popielarz -Prezes ZOSP w Warpunach, który wykazał wiele pozytywnych cech druha Pawła Rolnika, m. in. młody wiek i dotychczasowe doświadczenie.

Druh Paweł Rolnik otrzymał poparcie wszystkich obecnych.

Nowy Komendant zapewnił obecnych, że nie zawiedzie pokładanych w nim nadziei.

Prowadzący obrady druh Józef Maciejewski zapoznał obecnych z założeniami organizacyjnymi Kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XIV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:

Przyjmuje się, że kampania sprawozdawczo-wyborcza przebiegać będzie z zachowaniem następujących terminów:

Od 01 stycznia do 31 marca 2016 r. - walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP

Do 30 czerwca 2016 r. - zjazdy oddziałów gminnych Związku

Do 31 maja 2017 r. - zjazdy oddziałów wojewódzkich Związku

Między 15 sierpnia, a 15 października 2017 r. - XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP

Zastępca Komendanta mł. bryg. Jarosław Jakubik przedstawił obecnym informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie mrągowskim i na terenie gminy Sorkwity. Optymistyczną informacją jest zmniejszenie się liczby pożarów i zagrożeń w stosunku do roku ubiegłego.

Zapoznał również z terminami szkoleń specjalistycznych, jak i podziałem środków finansowych na poszczególne Gminy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gminie Sorkwity przyznano na 2016 r. -116 tys. zł.

Druh Józef Maciejewski poinformował o nakładach finansowych w bieżącym roku łącznie z zakupem sprzętu, kosztów szkoleń, przeglądów specjalistycznych.

W dyskusji poruszano wiele istotnych spraw dotyczących funkcjonowania jednostek OSP w naszej Gminie: szkolenia, nowości techniczne, sprzęt, umundurowanie.

Na zakończenie każdy złożył gratulacje dla nowego Komendanta Gminnego OSP w Sorkwitach.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity