Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie.

W minioną sobotę (6 lutego br) odbyło się pierwsze walne zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie, rozpoczynające kampanię sprawozdawczo-wyborczą, będącą podsumowaniem pięcioletniego okresu działalności statutowej naszych jednostek. Zebranie w OSP Rybno przy wysokiej frekwencji, sięgającej 76% (jednostka liczy 47 członków, obecnych na zebraniu było 36 członków zwyczajnych) dokonało podsumowania tych wszystkich działań, które przyczyniły się do podniesienia nie tylko stanu osobowego, lecz również jej wyposażenia w sprzęt i umundurowanie.

Najważniejszym uzupełnieniem wyposażenia na jaki oczekują Druhowie z Rybna to zakup samochodu średniego w miejsce wysłużonego ponad 30-letniego „Stara”.

Zebranie oprócz podsumowania minionego okresu przyjęło również plan działania na najbliższe lata. Kulminacyjnym momentem były wybory nowego Zarządu OSP na najbliższe 5 lat. Zgłoszone kandydatury do składu Zarządu wybrano w bezdyskusyjnie i jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 

Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:

Zygmunt Duda - Prezes,

Andrzej Nalazek - I Wiceprezes i Naczelnik,

Wojciech Krawczyk - II Wiceprezes,

Sławomir Kowalski - Zastępca Naczelnika,

Izabela Polonis - Sekretarz,

Agnieszka Danielczyk - Skarbnik,

Marcin Nalazek - Gospodarz,

Tomasz Połomka - Kronikarz.


Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

Przemysław Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji,

Grzegorz T omasik - Członek

Elżbieta Kowalska - Członek


Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sorkwitach, który zaplanowano na 21 maja br. zostali wybrani:

Elżbieta Kowalska,

Grzegorz Tomasik,

Agnieszka Danielczyk,

Tomasz Domin,

Marcin Nalazek


Przedstawicielami do składu nowego Zarządu Oddziału Gminnego związku zostali wybrani na 5-letnia kadencje:

Zygmunt Duda,

Andrzej Nalazek,

Izabela Polonis.


W zebraniu w charakterze zaproszonych gości wzięli udział Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach-Józef Maciejewski i Paweł Rolnik- Komendant Gminny OSP w Sorkwitach.

Nowemu Zarządowi gratulujemy i życzymy wytrwałości i samych sukcesów w społecznej strażackiej służbie!Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity