Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach

Po raz XI w pięknie przyozdobionej sali posiedzeń Urzędu Gminy, wśród pochylonych sztandarów jednostek OSP gościli delegac oraz zaproszeni goście: Starosta Powiatu Mrągowskiego Antoni Karaś, Radny Powiatowy Bogdan Kossakowski, Radni Gminy Sorkwity Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska, Marianna Kordal, Iwona Kaczmarczyk, Dariusz Lentas.

Obradom towarzyszyła wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży m.in. z naszych szkół uczestniczących w corocznym konkursie plastycznym ,,Młodzież zapobiega pożarom”.

Obrady rozpoczęto hymnem strażaków „Rycerze Floriana”. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Zygmunta Dudę.

Miłym akcentem było wręczenie statuetek za współpracę w kadencji 2011-2016 dla Pani Barbary Zmitrowicz-Wiszniewskiej, druhom: Adamowi Smok, Jerzemu Łapka, Wacławowi Trzcińskiemu, Marianowi Rolnik. Statuetkę otrzymali również Dariusz Lentas oraz Wojciech Gniady. Wcześniej na sesji Rady Gminy w Sorkwitach podobną statuetkę odebrał senior sorkwickich strażaków dh Czesław Popielarz.

W imieniu ustępującego Zarządu dh Józef Maciejewski przedstawił sprawozdanie z działalności za miniony okres (pełna treść sprawozdania poniżej).

 


Sprawozdanie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sorkwitach za lata 2011-2016

 

I. Dane organizacyjne

Na terenie Gminy Sorkwity działają 4 jednostki OSP: Sorkwity, Warpuny, Rybno i Gizewo.

Trzy pierwsze spośród nich należą do KSRG. Według raportu sporządzonego na podstawie materiałów z odbytych zebrań sprawozdawczo-wyborczych wynika, że stany osobowe przedstawiają się następująco:

- członkowie zwyczajni - 137 w tym 118 mężczyzn i 19 kobiet,

- członkowie honorowi - 5,

- członkowie wspierający -7,

- razem - 149 członków,

- mogących brać udział bezpośredni w akcjach ratowniczo-gaśniczych 82,

- MDP 3 – 22 członków, w tym 7 dziewcząt i 15 chłopców.

Bazę logistyczną ww. jednostek stanowią cztery remizy. Są to obiekty murowane i ogrzewane. Przy remizie OSP Gizewo funkcjonuje również świetlica wiejska. Wszystkie jednostki są wyposażone w selektywny system włączania syren drogą radiową, zainstalowany w bieżącej kadencji system indywidualnego powiadamiania oraz elektroniczny system zabezpieczenia antywłamaniowego.

Wszystkie jednostki są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie oraz posiadają numer identyfikacji podatkowej. Jednostki funkcjonujące w KSRG są jednostkami typu S2, jednostka OSP Gizewo S1.

Trzy jednostki OSP Sorkwity, Warpuny i Rybno posiadają sztandary.


II. Działalność wewnątrz-organizacyjna.

Ostatni X Zjazd Oddziału Gminnego odbył się 18 czerwca 2011 r., na którym dokonano wyboru 14 osobowego Zarządu w składzie:

 • Józef Maciejewski – Prezes

 • Zygmunt Duda - Wiceprezes

 • Czesław Popielarz - Wiceprezes

 • Janusz Rutkowski - Komendant Gminny

 • Izabela Polonis - Sekretarz

 • Arkadiusz Kotwica - Skarbnik

 • Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska - Członek Prezydium

 • Marian Rolnik - Członek

 • Bolesław Saraczyn - Członek

 • Andrzej Nalazek - Członek

 • Adam Smok - Członek

 • Wacław Trzciński - Członek

 • Krzysztof Ciechanowicz - Członek

 • Jerzy Łapka - Członek

W minionej kadencji w składzie Zarządu nastąpiły zmiany. Zarząd odwołał z funkcji Komendanta Gminnego druha Janusza Rutkowskiego, na jego miejsce powołując druha Romana Ciechanowicza, a po jego rezygnacji druha Pawła Rolnika, który funkcję Komendanta Gminnego pełni do chwili obecnej. W trakcie kadencji rezygnację złożyli Arkadiusz Kotwica przedstawiciel OSP Sorkwity, które delegowały swego przedstawiciela w osobie druhny Marty Kopaniec, Marian Rolnik przedstawiciel OSP Warpuny, Jerzy Łapka przedstawiciel OSP Gizewo.

Tematyka obrad obejmowała głównie następujące zagadnienia:

- działalność organizacyjno-statutową,

- system szkolenia,

- gotowość operacyjną,

- statystykę zdarzeń i sytuację pożarową,

- zakupy i finansowanie,

W minionej kadencji na początku maja obchodzony był Dzień Świętego Floriana, którego gospodarzem corocznie była inna jednostka. Przywrócono coroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze, każdorazowo w innej miejscowości, będącej siedzibą danej OSP.

Ważną dziedziną aktywności naszych jednostek są działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności w postaci prac społecznych i innych inicjatyw np. OSP Gizewo - zagospodarowanie terenu boiska przy remizie, OSP Sorkwity - akcja sprzątania rzeki Krutyni, akcja honorowego krwiodawstwa, estetyzacja wsi itp. Należy przy okazji zwrócić uwagę, że ochotnicze straże pożarne bardzo często są jedynymi i niestety w wielu środowiskach ostatnimi organizacjami społecznymi i kulturotwórczymi wiejskim otoczeniu.

Nasi członkowie są również aktywnymi działaczami w strukturach samorządności lokalnej. Wśród nich są radni, sołtysi, działacze sportowi.

Zarząd konsekwentnie kontynuuje pracę wychowawczą i popularyzatorska wśród dzieci i młodzieży corocznie organizując gminne edycje OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” czy Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom”. Szczególnego znaczenia nabiera praca z młodzieżą w ramach MDP, które stanowią potencjalne źródło przyszłych adeptów społecznej służby w szeregach OSP. Corocznie organizowane zawody sportowo-pożarnicze odbywają się również w konkurencjach adresowanych do członków MDP. Młodzi strażacy szkolą się i wypoczywają na obozach szkoleniowych MDP w niedalekich Kikitach.


III. Działania operacyjne.

 

Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest zadaniem własnym samorządu. Zadanie to realizowane jest właśnie za pośrednictwem naszych jednostek OSP.

Postęp cywilizacyjny i nowe zagrożenia spowodowały, iż spektrum działań jednostek ochrony przeciwpożarowej uległo znacznemu rozszerzeniu. W statystyce działań operacyjnych tradycyjne pożary zajmują ok. 1/3 wszystkich zdarzeń z przesunięciem na działania związane z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym, ekologicznym, chemicznym, medycznym i usuwaniem skutków związanych z anomaliami pogodowymi i klimatycznym.


Statystyka za okres 2011-2015
Rok

OSP Warpuny

OSP Sorkwity

OSP Rybno

OSP Gizewo

Pożary

m.z.

Razem

Pożary

m.z.

Razem

Pożary

m.z.

Razem

Pożary

m.z.

Razem

2011

9

8

17

7

20

27

7

12

19

0

0

0

2012

7

7

14

7

19

26

5

11

16

0

0

0

2013

9

8

17

9

10

19

11

5

16

0

0

0

2014

9

8

17

9

9

18

11

5

16

2

4

6

2015

5

9

14

8

20

28

7

14

21

3

4

7

Razem

39

40

79

40

78

118

41

47

88

5

8

13Łącznie jednostki OSP z Gminy Sorkwity w latach 2011-2015 wyjeżdżały do akcji ratowniczych 298 razy. Dla porównania w latach 2006-2010 wyjazdów było – 438.

 

Kadencja


2006 - 2010 - pożary – 147; miejscowe zagrożenia – 291

2011 - 2015 - pożary – 125; miejscowe zagrożenia 173


IV. Działalność finansowo-gospodarcza.


Finansowanie w minionych 5 latach przedstawiało się następująco:Rok

Dofinansowanie

Wartość sprzętu zakupionego

w zł.

Z budżetu Państwa

w zł.

Z Zarządu Głównego Związku i Zarządu Wojewódzkiego

w zł.

Starostwa Powiatowe-go w zł.

Łączna kwota dofinansowania

w zł.

Budżet Gminy

w zł.

2011

33.665,20

4.020,00

0,00

37.685,20

91.469,71

43.440,80

2012

108.174,36

4.400,00

0,00

112.574,36

128.052,91

96.562,75

2013

45.492,48

9.040,00

0,00

54.532,48

123.083,75

44.010,92

2014

23.090,00

60.890,00

0,00

83.980,00

226.340,22

168.820,41

2015

142.887,00

6.180,00

0,00

149.067,00

125.124,50

148.222,80

Łącznie

353.309,04

84.530,00

0,00

437.839,04

694.071,09

501.057,68

Razem: 1.131.910,13 : 5 =226.382 zł.

 

Lata 2001-2005

53.470

50.255

1.09.260

112.980

360.000

147.395

Razem: 472.980 : 5 = 94.596 zł.

 

Lata 2006-2010

97.844

35.980

1.03.500

137.324

428.419

198.980

Razem: 565.743 :5 = 113.148 zł.Razem lata 2001-2010 1.038.723 zł.

W bardzo trudnej sytuacji finansowej gminy Sorkwity po 2010 roku!Ponadto w minionej kadencji przeprowadzono szereg działań związanych z poprawą stanu technicznego remiz m.in. poprzez:

 • termomodernizację remizy w Sorkwitach (2013) - 121.264,47 zł.

 • termomodernizację remizy w Warpunach (2014) - 14.990,00 zł.

 • remont instalacji elektrycznej w Warpunach (2016) - 6.781,00 zł.

 • remont instalacji elektrycznej w Gizewie (2016) - 6.974,97 zł.

 • remont instalacji elektrycznej w Rybnie (2016) - 3.085,69 zł.

Razem - 153.096,29 zł

 • wymiana drzwi garażowych w Sorkwitach z dofinansowaniem

 • wymiana drzwi garażowych w Rybnie z dofinansowaniem

 • wymiana drzwi garażowych w Gizewie z dofinansowaniem

W latach 2011-2015 zakupiono między innymi sprzęt:

Lp.

Nazwa sprzętu

Ilość

OSP

1.

Pilarka do drewna STHIL

5

Warpuny, Sorkwity, Rybno

2.

Aparat powietrzny Fenzy

12

Warpuny, Sorkwity, Rybno

3.

Pompa szlamowa

3

Warpuny, Sorkwity, Rybno

4.

Zestaw hydrauliczny LUKAS

1

Warpuny

5.

Zestaw PSP R1 (torba medyczna)

2

Sorkwity, Rybno

6.

Sanie do ratownictwa na lodzie

3

Warpuny, Sorkwity, Rybno

7.

Zestaw hydrauliczny WEBER

2

Rybno, Sorkwity

8.

Pilarka do betonu i stali

1

Rybno

9.

Turbowentylator

1

Rybno

10.

Radiotelefon

8

Rybno, Sorkwity

11.

Lekki samochód Renault Master

1

Warpuny

 

 

Pozyskano z KS Policji w Warszawie nieodpłatnie lekki samochód Ford Transit, który przeszedł karosaż i służy druhom z OSP Rybno jako samochód ratownictwa drogowego i technicznego.

Aktualnie na wyposażeniu jednostek znajduje się 7 samochodów bojowych:

OSP Sorkwity – średni Star 244 i VW t4 do ratownictwa drogowego;

OSP Warpuny – średni Star 244 i lekki ratowniczo-gaśniczy Renault Master

OSP Rybno średni Star 244 i lekki Ford do ratownictwa drogowego

OSP Gizewo – średni Star 200.

Rozpoczynająca się z dniem dzisiejszym nowa kadencja rozciągająca się na lata 2016 - 2021 stawia przed nami nowe wyzwania związane przede wszystkim z utrzymaniem stanów osobowych w jednostkach pozwalających na zachowanie zdolności operacyjnej. Ponadto koniecznym jest sukcesywna wymiana i unowocześnienie sprzętu ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymianę samochodów w OSP Rybno i Sorkwity.

Kończąc pragnę bardzo serdecznie podziękować całej braci strażackiej-szeregowym członkom OSP, działaczom Związku i ich rodzinom, druhom z Państwowej Straży Pożarnej, władzom samorządowym gminy i powiatu, pracownikom instytucji kultury, oświaty, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom i tym wszystkim, którzy w okresie minionego 5-lecia współpracowali i wspomagali nasza statutową działalność.


Ze strażackim pozdrowieniem

 

Prezes ZOGm ZOSP RP w Sorkwitach

Józef Maciejewski

 

 

 Sprawozdanie Komisji rewizyjnej przedstawił druh Mirosław Szatybełko, który dokonał podsumowania kadencji, na koniec udzielił absolutorium dla Zarządu. W dyskusji głos zabrał Starosta Mrągowski Antoni Karaś, który w ciepłych słowach pozdrowił obecnych, pogratulował Prezesowi ZOSP RP Józefowi Maciejewskiemu, wręczając na jego ręce Podziękowanie dla wszystkich strażaków, życząc spełnienia ambitnych planów, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. W imieniu samorządu powiatowego zadeklarował dofinansowanie 20 tys. zł. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rybno. Głos zabrał również z-ca Komendanta PSP w Mrągowie mł. bryg. mgr Jarosław Jakubik, który poinformował obecnych o możliwości pozyskiwania sprzętu do realizacji stawianych zadań, tzn. sprzęt, umundurowanie specjalistyczne. Przypomniał o działaniach mających na celu pozyskiwanie nowych zastępów strażaków. Podziękował w imieniu Komendanta PSP w Mrągowie za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w obradach.

Słowa podziękowania dla strażaków skierował również w imieniu Komendanta Powiatowej Policji w Mrągowie st. asp. Marian Deptuła. Podkreślił bardzo dobrą współpracę, zwłaszcza podczas kolizji drogowych. Słowa ,,To wy jesteście pierwsi” są budujące.

Na Zjeździe wybrany został również nowy 10-osobowy Zarząd Oddziału Gminnego, który ukonstytuował się następująco:
Prezes - Józef Maciejewski,
Wiceprezesi Zygmunt Duda i Marta Kopaniec, Komendant Gminny OSP Paweł Rolnik, Sekretarz Izabela Polonis, Skarbnik Sylwester Książkiewicz, Członek Prezydium Kamil Burda, Członkowie Zarządu Karol Jędrzejczyk, Wojciech Gniady, Andrzej Nalazek. Nowo wybranemu Zarządowi należy życzyć konsekwencji, dobrej współpracy i wytrwałości na najbliższe 5 lat.

Komisję Rewizyjną stanowią: Przewodniczący Mirosław Szatybełko, Z-ca przewodniczącego Malwina Roj, Członek Marcin Nalazek. Ponadto dokonano wyboru przedstawiciela do składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mrągowie w osobie Józefa Maciejewskiego oraz delegatów na IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mrągowie - Adama Smoka i Grzegorza Tomasika.

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity