Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Gmina Sorkwity wygrała proces przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku o odszkodowanie za sfałszowane wybory w 2006 r.
Po blisko 10 latach od głośnego medialnie wydarzenia, jakim była sprawa fałszerstwa wyborczego w wyborach na wójta Gminy Sorkwity (wybory samorządowe 12 listopada 2006 r.), wydaje się, że jego epilog znalazł miejsce na sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w dniu 24 maja br.

Należy przypomnieć, że wyniku postępowania odszkodowawczego kolejnymi prawomocnymi wyrokami z dnia 29 marca 2012 r. oraz 6 lutego 2013 r. Gmina Sorkwity została zobowiązana do wypłaty odszkodowania na rzecz niedoszłego wójta Czesława Chotkiewicza, kwoty 101.618,01zł oraz 136.130,71 zł. tytułem utraconych zarobków, jakie osiągnąłby, pełniąc funkcję wójta Gminy Sorkwity, a których został pozbawiony w wyniku sfałszowania wyborów w dniu 12 listopada 2006 r. Sprawa tzw. postępowania regresowego wobec pięciu sprawców fałszerstwa wyborczego w Obwodowej Komisji Wyborczej w Rybnie, których wina została udowodniona w toku postępowań karnych, zakończonych prawomocnymi wyrokami została wszczęta w dniu 9 września 2014 r. poprzez złożenie w Sądzie Okręgowym w Olsztynie pozwu o zapłatę kwoty 101.618,01zł wypłaconej już przez Gminę Sorkwity pokrzywdzonemu, jako wykonanie pierwszego z orzeczeń.

W dniu 22 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie nie podzielił argumentacji Gminy Sorkwity oddalając pozew o roszczenie regresowe w całości, uznając bowiem, że bezpośredni sprawcy w chwili popełnienia przestępstwa byli funkcjonariuszami publicznymi i w takiej okoliczności nie można stosować wobec nich odpowiedzialności solidarnej.

Gmina Sorkwity mając doświadczenie z poprzednimi wyrokami jakie zapadały we wcześniejszych procesach związanych ze sfałszowaniem wyborów, niż zgadzając się z argumentacją przedstawioną w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, wniosła apelację od wspomnianego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Sąd Apelacyjny w wyniku dwóch rozpraw, poprzedzających publikację wyroku, w czasie których poddano analizie materiał zawarty w aktach spraw karnych, zakończonych wyrokami skazującymi przez Sąd Rejonowy w Mrągowie oraz przesłuchaniem jednego ze świadków, uznał roszczenia regresowe Gminy Sorkwity, nakazując solidarnie wpłatę odszkodowania na rzecz Gminy przez każdego z pozwanych kwotę w wysokości 20.323,60 zł. jako należność główną, 1736,20 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu, kwotę 1550,20 zł. tytułem zwrotu dla Gminy kosztów sądowych za drugą instancję oraz kwotę 5,84 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych. Ponadto, Sąd zasądził naliczanie odsetek od należności głównej, począwszy od dnia 9 września 2014 roku do chwili zapłaty przez pozwanych zasądzonych kwot.

Dodać należy, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku jest prawomocny w chwili ogłoszenia.

W związku z tym, że ww. wyrok dotyczy pierwszego odszkodowania jakie Gmina wypłaciła Czesławowi Chotkiewiczowi, w ślad za pozytywnym rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego, niebawem Gmina Sorkwity złoży stosowny pozew w Sądzie Okręgowym w Olsztynie o zapłatę pozostałej kwoty 136.130,71 zł. solidarnie od pięciu winnych fałszerstwa wyborczego. Myślę, że to rozstrzygniecie będzie dostateczną, przykrą nauczką dla tych, którzy dopuścili się tego przestępstwa, a jednocześnie przestrogą dla tych, którzy w przyszłości będą uczestniczyć w pracach organów wyborczych.


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity