Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


ZGOK Olsztyn - tu przetwarzane są odpady z terenu Gminy Sorkwity!
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów, do której trafiają odpady komunalne z terenu gminy Sorkwity. ZGOK został powołany i wybudowany
z inicjatywy 37 – gmin udziałowców, przy ogromnym wsparciu środków pochodzących z funduszy unijnych. Poza zakładem powstały także trzy stacje przeładunkowe – w tym jedna na terenie Powiatu Mrągowskiego – w Polskiej Wsi. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 240 milonów złotych, z czego ponad 116 milionów złotych pochodziło ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ponad 46 milonów złotych pochodziło z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, natomiast środki własne beneficjenta wynosiły ponad 63 miliony, w tym udział własny gminy Sorkwity obliczony na kwotę 150 000 zł. ZGOK rozpoczął funkcjonowanie w październiku 2015 r. jednakże śmieci z gminy Sorkwity trafiają tam od 1 stycznia bieżącego roku.

Dnia 14 czerwca br. w siedzibie ZGOK odbyło się szkolenie dla pracowników urzędów gmin i miast, współorganizowane przez Fundację Moda na Warmię i Mazury. W trakcie szkolenia zaprezentowano praktyczne możliwości zakładu. Podczas zwiedzania zakładu poznaliśmy proces przetwarzania trafiających tam odpadów komunalnych, które najpierw poddaje się suszeniu w 14 betonowych komorach. Proces suszenia trwa około 7-10 dni. W następstwie suszenia masa śmieci ulega zmniejszeniu. Potem odpady poddawane są mechanicznej obróbce, w trakcie której odzyskiwane są surowce wtórne. Wydzielone frakcje tworzyw sztucznych, szkła i makulatury sprzedawane są dalszym recyklerom. Natomiast pozostałe odpady z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako paliwo energetyczne w cementowniach lub ciepłowniach.

Zadaniem ZGOK, ale również nas wszystkich jest znaczące ograniczenie ilości odpadów przekazywanych do składowania. Jak tego dokonać? Wystarczy, abyśmy zapobiegali powstawaniu odpadów oraz zadbali o ich właściwą segregację w naszych gospodarstwach domowych. Niezwykle ważną rzeczą jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych popiołu paleniskowego. W tym miejscu apelujemy do mieszkańców, aby popiół gromadzili w przeznaczonym do tego worku. Odpady komunalne zanieczyszczone popiołem w niekorzystny sposób wpływają na maszyny je przetwarzające, powodują duże zapylenie hal oraz oddziaływują na zdrowie zatrudnionych tam pracowników.

 


Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity