Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Konkurs plastyczny "PRZEMOCY MÓWIĘ NIE""


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach serdecznie zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym pt. ,,PRZEMOCY MÓWIĘ NIE” organizowanym w ramach specjalizacji II stopnia realizowanej przez pracownika socjalnego panią Bożenę Rudnicką oraz starszego pracownika socjalnego panią Michalinę Domian.

Konkurs plastyczny jest jednym z działań podjętych w projekcie socjalnym ,,Bardziej świadoma – jestem chroniona”. Celem konkursu jest podnoszenie świadomości dzieci
i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy oraz zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, bezpośrednio i pośrednio obecnej wokół nas oraz podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz w grach multimedialnych.

Prace z poszczególnych szkół należy dostarczyć do tut. Ośrodka do dnia 13.12.2016 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 19.12.2016 r. Czas i miejsce wręczenia nagród dla zwycięzców zostanie indywidualnie ustalony z dyrektorami szkół.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA WYKONANIE PRAC POD HASŁEM

„PRZEMOCY MÓWIĘ  NIE”

 

§ 1

Organizatorzy konkursu


Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w ramach projektu socjalnego ,,BARDZIEJ ŚWIADOMA – JESTEM CHRONIONA”. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

 

§ 2

Cele konkursu


1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

2. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy.

3. Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, bezpośrednio i pośrednio obecnej wokół nas oraz podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz w grach multimedialnych.

 

§ 3

Uczestnicy


1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych z gminy Sorkwity.

2. Organizator wyznacza następujące kategorie konkursu: kategoria obejmująca uczniów klasy
I-III oraz klasy IV-VI – praca indywidualna.

 

§ 4

Prace konkursowe


1. „Przemocy mówię nie” – to motyw przewodni konkursu

2. Prace powinna zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.

3. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną- malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, fotografia.

4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: Praca indywidualna – imię
i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, dane szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela pod kierunkiem, którego powstała praca.

5. Prace z poszczególnych szkół należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sorkwitach  do dnia 13.12.2016 r.

6. Prace dostarczone po 13.12.2016 r. nie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe.

 

§ 5

Przebieg konkursu


1. Prace konkursowe oceni komisja powołana prze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach

2. Komisja oceniać będzie: zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

formę estetyczną pracy.

3. Dla zwycięzców I, II, III miejsca konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Organizatora.

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 19.12.2016 r. Czas i miejsce wręczenia nagród dla zwycięzców zostanie indywidualnie ustalony z dyrektorami szkoły.

 

§7

Przetwarzanie danych osobowych


1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922).

2. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie danych na stronach portalu internetowego Organizatora i innych portalach lokalnych oraz lokalnych mediach.

 

§ 6

Uwagi końcowe


1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu
i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Sorkwity.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity