Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Zapraszamy do złożenia oferty


 

 

Zapraszamy do złożenia oferty na

„Remont i modernizację biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno

z utworzeniem Izby Regionalnej”


Wójt Gminy Sorkwity uprzejmie informuje, że działające na terenie gminy Sorkwity Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Remont i modernizację biblioteki wiejskiej w miejscowości Rybno z utworzeniem Izby Regionalnej”.

Celem operacji jest podniesienie standardu biblioteki poprzez modernizację oraz utworzenie Izby regionalnej dla stworzenia lepszych warunków do organizowania zdarzeń społeczno-kulturalno-edukacyjnych oraz kultywowania lokalnych tradycji, a także integracji mieszkańców wsi.

Mając na uwadze powyższe informuje się i zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez Stowarzyszenie Kulturalne „Bogactwo Mazur" na roboty budowalne związane z „REMONTEM I MODERNIZACJĄ BIBLIOTEKI WIEJSKIEJ W RYBNIE ORAZ UTWORZENIE IZBY REGIONALNEJ”

Opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami udziału w postępowaniu dostępne są na stronie https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia – numer ogłoszenia 35/29/09/2017.

Oferty należy składać w terminie do 14 listopada 2017 r. w siedzibie GOK w Sorkwitach ul. Szkolna 5, 11-731 Sorkwity.

Realizowana inwestycja obejmuje modernizację biblioteki wiejskiej w Rybnie, gm. Sorkwity oraz utworzenie Izby Regionalnej. Biblioteka zajmuje parter budynku – powierzchnia użytkowa 154,17 m2. Część pomieszczeń zmodernizowanej biblioteki w Rybnie zostanie udostępniona dla potrzeb izby regionalnej, w której gromadzone będą przedmioty i eksponaty przypominający życie w dawnej wiosce. Obecnie część budynku w Rybnie, w którym funkcjonuje biblioteka wiejska, jest w bardzo złym stanie technicznym. Realizacja operacji będzie polegała na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku (termomodernizacja fundamentów, cokołu oraz ściany nadziemia) oraz wymianie drzwi wejściowych do budynku i 14 szt. okien, a także na pracach wewnątrz budynku związanych z osuszeniem zawilgoconych ścian. Termin wykonania – 31 stycznia 2018 r.

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity