Kontrast: Czcionka:A A A
Aktualności


Gmina Sorkwity przygotowuje się do kolejnych inwestycji


Dnia 5 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie Gmina Sorkwity podpisała kolejną umowę o dofinansowanie realizacji operacji pt. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu Jeziora Lampackiego, gm. Sorkwity”.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Lampackiego na cele turystyczne i rekreacyjne w miejscowości Sorkwity (działki oznaczone nr ew. 70/29 i 74/ 55, 71/1 ob. Sorkwity). Operacja zakłada budowę ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora wraz z budową oświetlenia i wyposażenia w małą architekturę (ławeczki) oraz budowę na działce nr ew. 74/55 ob. Sorkwity wiaty grillowej i budowę parkingu na 78 aut.  Obecnie na terenie działki nr ew. 70/29 ob. Sorkwity zlokalizowana jest droga z płyt żelbetowych, którą przewidziano do rozbiórki, z uwagi na niskie walory estetyczne. Planowana inwestycja zlokalizowana wzdłuż brzegu J. Lampackiego stanowi teren zieleni naturalnej, o funkcji rekreacyjnej. Ze względu na swoje położenie obszar objęty projektem jest wyjątkowo atrakcyjny. W bezpośrednim sąsiedztwie istnieje ścieżka dydaktyczno-ekologiczna, na szlaku której znajdują się także elementy archeologiczne.

Planowany w ramach projektu odcinek ścieżki ma stworzyć jeden spójny ogólnodostępny ciąg spacerowo-rowerowy zaczynający się przy ul. Zamkowej (tuż obok zabytkowego pałacu) i prowadzący wzdłuż jeziora. Na linii przebiegu promenady znajdują się miejsca stanowiące zaplecze związane z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem, a także atrakcje dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Inwestycja ma więc skomunikować strefę turystyczną, wypoczynkową i rekreacyjną na tym obszarze.

Wartość planowanej inwestycji: 498 000,00 zł. Natomiast otrzymane dofinansowanie wynosi: 284 081,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym  w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o  których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celuPropagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – poprzez budowę ścieżki spacerowo – rowerowej o długości 600 mb, wzdłuż jeziora Lamackiego.

 

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity