Kontrast: Czcionka:A A A
Informacje


Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Sorkwity. Terenem działania Gmina Sorkwity. Ośrodek działa w szczególności na podstawie Ustawy z dznia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nadanego przez organizatora Statutu. (tekst jednolity Dz. U.z 1997 r. Nr 110 poz. 721 ze zm.)

 

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzącego przez organizatora, posiada osobowość prawną. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą również trzy placówki biblioteczne w Sorkwitach, Rybnie i Zyndakach.

 

Ośrodek sprawuje opiekę nad świetlicami wiejskimi w miejscowościach Borowe, Gizewo, Rozogi, Choszczewo, Rybno, Pustniki, Maradki, Warpuny, które służą Mieszkańcom sołectw, ośrodek prowadzi w nich zajęcia wakacyjne.

 

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalnej mieszkańców, upowszechnianie i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

 

Ośrodek jest organizatorem różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

 

Dyrektor Wojciech Gniady

 

Prowadzi zajęcia:

W ośrodku działa zaspół śpiewaczy prezentujący w swoim repertuarze pieśni naszego regionu.

 

Ośrodek jest organizatorem imprez:

Przeprowadza eliminacje gminne wielu konkursów, włącza się do akcji powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

 

Prowadzi zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji.

 

Współorganizuje imprezy gminne takie jak:

Cel ośrodka to również popularyzacja turystyki, sportu i rekreacji na terenie gminy.

 

Organizuje:

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach

11-731 Sorkwity, ul. Szkolna 5
tel.  531603346


gok.sorkwity@poczta.wp.pl

 

 Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity