Kontrast: Czcionka:A A A
GOPS


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


11-731 Sorkwity, ul.Olsztyńska 16a
tel. (89) 742-85-38
fax. (89) 742-85-30

E-mail: gops3@sorkwitygops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach powołany został 1 stycznia 1990 r. Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy Sorkwity.

 

Ośrodek działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXX/155/2001 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2001 r. oraz na podstawie Regulaminu organizacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 9/99 Zarządu Gminy w Sorkwitach z dnia 18 lutego 1999 r.

 

Statut określa w szczególności zakres działania Ośrodka, porządek wewnętrzny, pracę i obowiązki pracowników oraz organizację Ośrodka.

 

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności.

 

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz:

Pani Dorota Długozima-Cyba

 

W skład ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

Ośrodek czynny jest w dniach i godzinach przyjętych dla wymiaru czsu pracy pracowników samorządowych tj.

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:15 - 15:15

 

Telefony:

Kierownik - 89 742-85-38; e-mail: kierownik@sorkwitygops.pl

Pracownicy socjalni - 89 742-85-39; email: ps@sorkwitygops.pl

Główny księgowy - 89 742-85-40; email: ksiegowosc@sorkwitygops.pl

Kasa - 89 742-85-40

 

Ośrodek jest komunalną jednostką organizacyjną gminy Sorkwity dla realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.

 

Realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania spoza zakresu pomocy społecznej powierzone przez Radę Gminy Sorkwity.

 

Pobierz statut GOPS:

 

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity