Kontrast: Czcionka:A A A
Położenie i dojazd


Obszar gminy Sorkwity zajmuje powierzchnię 184,5 km2. Teren położony jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego na obszarze Pojezierza Mrągowskiego. Gmina Sorkwity należy do powiatu mrągowskiego, stanowiąc jego jedną z mniejszych gmin.

 


Wyświetl większą mapę

 

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Sorkwitach. Na terenie Gminy Sorkwity znajduje się 43 miejscowości wiejskich, podzielonych na 20 sołectw. Gminę zamieszkuje 4 684 mieszkańców (2014 r.).

Gmina graniczy z sześcioma gminami województwa warmińsko-mazurskiego: Reszel, Mrągowo, Piecki, Dźwierzuty, Biskupiec, Kolno.

Szczegółowe przedstawienie środowiska naturalnego, zawiera Program Ochrony Środowiska. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów, na które może mieć istotny wpływ gospodarka odpadowa.

Duży odsetek powierzchni gminy, bo aż 8,26%, stanowią wody. Wody podziemne nawiercono w otworach z czwartorzędu, w większości odizolowanych od powierzchni warstwą gliny.

Gmina Sorkwity znajduje się w granicach systemu obszarów chronionych. Wiąże się to z koniecznością uwzględnienia zarówno przyjętych zapisów ochronnych, jak i koniecznością wprowadzania nowych działań, ograniczających oddziaływanie człowieka na środowisko. Na ich terenach określone zostały szczegółowe ograniczenia, związane z prowadzoną działalnością przez człowieka.

 

Struktura lasów w gminie Sorkwity

 

Pow.
ogółem
[ha]
Pow. lasów
[ha]
Wskaźnik lesistości
[%]
Lasy państwowe [ha]
Lasy prywatne [ha]

Agencja Nieruchomości Rolnych
[ha]

Inne
[ha]
18 453
5 505
29,83%
4 837
356
257
54

 

 

Zróżnicowanie przestrzenne gminy przedstawia poniższa tabela.

 

Wyszczególnienie
Powierzchnia
[ha]
Udział
[%]
Ogólna powierzchnia ewidencyjna
18 453
100,00
Użytki rolne
w tym:
grunty orne
łąki trwałe
pastwiska trwałe
sady
9 820
6 283
893
2 623
21
53,22
34,05
4,84
14,21
0,11
Użytki leśne i grunty zadrzewione
5 505
29,83
Grunty zurbanizowane i zabudowane
394
2,14
Nieużytki
655
3,55
Wody (stojące i płynące)
1 525
8,26
Tereny różne
w tym:
tereny komunikacyjne
użytki kopalniane
pozostałe
1 531
495
-
59
3,00
2,68
-
0,32
Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity