Kontrast: Czcionka:A A A
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM)


Gmina Sorkwity realizuje projekt pod nazwą: „Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza cieplnego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach.”

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” –

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

Informacje ogólne o projekcie

 

Tytuł projektu: „Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza cieplnego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach.”

 

Program: Działanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Projekt odnosi się do osi priorytetowej 6 „Środowisko przyrodnicze” i wpisuje się w ramy działania 6.2 „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, poddziałanie 6.2.1 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 

Umowa o dofinansowanie: Gmina Sorkwity zawarła 20 lipca 2012 r. umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza cieplnego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach.” Umowę podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 22 stycznia 2013 r oraz 28 lutego podpisane zostały aneksy do umowy związane z oszczędnościami poprzetargowymi oraz nowym terminem uzyskania pozwolenia na budowę Projekt realizowany jest w Sorkwitach. Inwestycję planuje się zakończyć w październiku 2013 r.

 

Finanse: Łączne nakłady brutto związane z realizacją projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 3 689 791,00 zł, w tym wysokość środków europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 951 832,80 zł. Pozostała część kwoty w wysokości 737 958,20 zł stanowi wkład własny Gminy Sorkwity

 

Efekty: W wyniku realizacji inwestycji obniżone zostanie ogólne zużycie oraz koszty wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej. Ograniczona będzie uciążliwość dla otoczenia istniejacych źródeł ciepła. Głównym czynnikiem wpływajacym na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń jest zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła, zastosowanie odnawialnego źródła energii oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej przez odbiorców. Podjęte działania w pozytywny sposób wpłyną na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym przyczynią się do poprawy stanu jakości powietrza w gminie Sorkwity. Dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej gmina uniezależni się od zewnętrznych dostawców paliwa i rosnących cen oleju napędowego i węgla.

 

Stan realizacji inwestycji na dzień 18 kwietnia 2013 r.

 

Okres realizacji robót od podpisania umowy z wykonawcą do 30 kwietnia 2013 r.

W tym okresie w zakresie rzeczowym zostały zrealizowane następujące prace (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Ogólna wartość robót budowlanych projektowo budowlanych zgodnie z umową wynosi 3 590 370,00 zł brutto.

 

W okresie od rozpoczęcia robót do 18 kwietnia 2013 r. zrealizowano w/w roboty o łacznej wartości 850 922,00 zł netto tj. 1 046 634,06 zł brutto. Zaawansowanie robót jest zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

 

Tablica promocyjna przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 5

 

Tablica promocyjna przy budynku kotłoni


Budynek Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 5


Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 18.

Przed termomodernizacją.Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Szkolna 18

Po termomodernizacji.
Kocioł na biomasę


Rębak SKORPION 250 SDT

Kolektory słoneczne na dachu budynku modernizowanej kotłowni.Ściany fundamentowe magazynu podręcznego przy budynku modernizowanej kotłowniStopy fundamentowe magazynu na biomasę

 

Menu


> Strona Główna

> Aktualności

> Historia

> Mieszkańcy

> Sołectwa

 

Samorząd


> Sołtysi i Rady Sołeckie

> Rada Gminy

> Strategia

> Urząd Gminy

> Wójt Gminy Sorkwity